Handelsbetingelser

For samarbejde med:
Academy for Vibrations
V/ Evah Izabella Beierholm
Hovvej 81 A
3060 Espergærde

DK-CVR: 26778581

Tlf: +45 40330298
www.academyforvibrations.dk
info@academyforvibrations.dk

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af sessioner, behandlinger, træning, forløb og produkter fra Academy for Vibrations v/ Evah Izabella Beierholm (herefter omtalt som EIB)

Fortrolighed:
EIB behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme EIB i besiddelse fortroligt.

Priser:
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms til virksomheder og incl. moms til private.
Betalingsbetingelser og afbud, PRIVATE:
Wellbeing: behandlinger / træning / 1-1 sessioner:
Privatpersoner betaler behandlinger, sessioner og DanZ-Cafe, ved bestilling. Betalingen kan foregå kontant, via mobilpay eller ved forudgående betaling Nordea. Reg. 2313 Kontonr. 6276199763. Ved forudgående betaling skal beløbet stå på EIBs konto inden behandling / session begyndelse.

Afbud og ændringer skal meddelses EIB pr tlf, senest 24 timer inde aftalte tid, ellers betales for behandlingen / sessionen.

DanZ-cafe:
Betaling af og med klippekort og betaling for enkeltlektioner, foregår kontant eller på mobilpay, lige inden lektionens opstart.
Udbudte mentorforløb, foredrag, kurser, workshop og uddannelse:
Betaling og betingelser fremgår af udbudsmatrialet (indbydelsen) Tilmeldingen er bindende.
Er der mulighed for ratebetaling, betales mindst 1. rate inden forløbets opstart, resten forfalder som aftalt. Tilmeldingen er bindende.

Forløbene afvikles på aftalte tidspunkter / det tidspunkt der fremgår af indbydelsen. Skulle, der mod forventning, fra EIB side blive nødvendigt at ændre dette, skal køber orienteres mindst 24 timer inden.
Såfrem det bliver nødvendigt at aflyse forløbet er EIB forpligtiget til at tilbagebetale det fulde beløb, eller den %del der er aflyst.
Tidspunkt for 1-1 sessioner, i mentorforløb kan i særlige tilfælde ændres af både køber og EIB, op til 24 timer inden. I tilfælde hvor køber ønsker at ændre tidspunktet, må tages forbehold for at EIB ikke kan tilbyde ny dato inden for aftalte rammer.
Der refunderes aldrig betaling, efter endt session.

Køber er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt have en velfungerende telefon, internet forbindelse samt i forhold til online produkter, software der gør det muligt at benytte produktet.

Betalingsbetingelser og afbud, VIRKSOMHEDER:
Aftalte mentorforløb, foredrag, kurser, workshop og uddannelse:
Betaling og betingelser fremgår af udbudsmatrialet. Tilmeldingen er bindende.
Er der mulighed for ratebetaling, betales mindst 1. rate inden forløbets opstart, resten forfalder som aftalt. Tilmeldingen er bindende.

Forløbene afvikles på aftalte tidspunkter / det tidspunkt der fremgår af indbydelsen. Skulle, der mod forventning, fra EIB side blive nødvendigt at ændre dette, skal køber orienteres mindst 24 timer inden.
Såfrem det bliver nødvendigt at aflyse forløbet er EIB forpligtiget til at tilbagebetale det fulde beløb, eller den %del der er aflyst.
Tidspunkt for 1-1 sessioner, i mentorforløb kan i særlige tilfælde ændres af både deltager og EIB, op til 24 timer inden.
Der refunderes aldrig betaling, efter endt session og foredrag / undervisning.

Rejsegodtgørelse og hotelophold:

EIB fakturerer omkostninger til evt. transport, broafgift og hotel vedr. opgaver fra de faktiske omkostninger samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder:

EIB har rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed.

Ved køb af EIB ydelser opnås brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale, der vedrører det købte forløb. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Academy for Vibrations / Evah Izabella Beierholm måtte pådrage sig i relation til behandlinger, træning, sessioner og aftalte forløb givet som udbud, er begrænset til direkte skade og tab. Evah Izabella Beierholm kan og skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Evah Izabella Beierholm har handlet simpelt uagtsomt.

Evah Izabella Beierholms erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører. EIB har lovpligtig forsikringsdækning.

EIB tilbyder via Academy for Vibrations hjemmeside, på Facebook gratis matriale, EIB påtager sig intet ansvar for brugen af dette, da det er frit tilgængeligt. Og fralægger sig derfor erstatningsmæssigt ansvar.
Dette gælder ligeledes Facebookgruppen Intuitiv livsstil, sundhed og healing, idet det er alle frit for at søge optagelse i denne gruppe samt skrive i gruppen, fralægger EIB sig erstatningsmassigt ansvar.

Ændring af forretningsbetingelser:

EIB har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

© 2016 Academy for Vibrations v/ Evah Izabella Beierholm